Share issue

This is a temporary page for the new share issue with the intention to re-issue 2 300 000 B-shares as well as 12 313 471 C-shares to the owners of Ebeco AS

Information om emissionen

EasyFill AB och Ebeco AS har tecknat en avsiktsförklaring om en Apportemission om totalt 14 613 471 aktier i EasyFill vilka betalas genom apport av samtliga aktier i Ebeco. Genom Transaktionen blir Ebeco ett helägt dotterbolag till EasyFill.

Av de emitterade 14 613 471 aktierna är 2 300 000 aktier av serie B och resterande del icke säljbara C-aktier med samma rättigheter som B-aktier. Det totala antalet utestående aktier i EasyFill uppgår efter Apportemissionen till 73 067 356 stycken vilket innebar en utspädning för Bolagets aktieägare om cirka 20 procent.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i EasyFill kallat till årsstämma den 27 april 2017 för att fatta beslut avseende det planerade förvärvet. Affären är villkorad bolagsstämmans godkännande.

Material

Bolagsbeskrivning
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande
Close